Strona główna / O Szpitalu  / Projekty EU 2007-2013

Projekty UE 2007-2013

Informatyzacja dofinansowana z RPO WO na lata 2007-2013
SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle realizuje projekt „Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu” został zakwalifikowany do wsparcia w ramach działania 2.2 – Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt inwestycji to 6 310 060,99 zł. SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu ubiegał się o dotacje z EFRR w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.5 363 551,84 zł.

Projekt przewiduje:
 – Budowę i wyposażenie serwerowni.
 – Wykonanie sieci IT.
 – Modernizacja sieci LAN/WAN.
 – Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.
 – Szkolenia.

W placówce zostaną wykorzystane narzędzia ICT m.in. system oparty na rozwiązaniu terminalowym. Dla funkcjonowania tego typu systemu niezbędna jest sprawnie działająca sieć teleinformatyczna, która w chwili obecnej w SP ZOZ-ie jest niedostatecznie rozwinięta, ze względu na fakt prowadzenia działalności w kilku odrębnych budynkach, z których część jest nieokablowana. W koncepcji projektu założono więc zadania związane z budową systemu teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych. Koncepcja projektu obejmuje budowę infrastruktury technicznej, zakup sprzętu, oprogramowania oraz usług.

W wyniku wdrożenia powyższej koncepcji będą mogły zostać podjęte następujące działania:
 – Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
 – Zapewnienie pacjentom dostępu do Internetu,
 – Wdrożenie elektronicznej rejestracji,
 – Zapewnienie bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych,
 – Realizowanie zadań publicznych drogą elektroniczną.

Koncepcja rozbudowy warstwy infrastrukturalnej w ramach utworzonego środowiska IT w oparciu o rozwiązanie terminalowe zakłada realizację następujących celów:
 – Zmniejszenie nakładów niezbędnych na administrację poprzez eliminację standartowych stacji roboczych i koncentrację zarządzania środowiskiem serwerowo-aplikacyjnym,
 – Zwiększenie bezpieczeństwa pracy środowiska informatycznego poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań sprzętowo-programowych oraz systemu kontroli dostępu użytkowników,
 – Zwiększenie mobilności pracy pracowników poprzez wprowadzenie możliwości przenoszenia sesji terminalowych pomiędzy terminalami.

W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny obejmujący część medyczną i administracyjną oraz aplikacje umożliwiające obsługę pacjentów on-line. Kompleksowa informatyzacja Zespołu, obejmująca zarówno jednostki lecznictwa zamkniętego, jak i lecznictwa ambulatoryjnego, zaowocuje zwiększeniem dostępności i podniesieniem jakości świadczonych usług. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu aspiruje do grona polskich jednostek ochrony zdrowia, w których już funkcjonuje bardzo wysoki poziom informatyzacji, przynosząc tym placówkom wymierne korzyści. Wiążą się one ze znacznymi oszczędnościami w funkcjonowaniu Zespołu poprzez eliminację niepotrzebnie ponoszonych nakładów na działalność operacyjną, bardziej racjonalne wydatkowanie środków, stworzenie efektywnej, długofalowej polityki finansowej. Podniesie się także pozycja Zespołu na rynku usług medycznych – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, usprawnienie procedur medycznych i wdrożenie e-usług pozwoli jednostce skutecznie konkurować z podmiotami komercyjnymi w obszarze zdrowia.

Aparat RTG dofinansowany w ramach RPO WO na lata 2007-2013
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt „Zakup aparatu RTG z osprzętem dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”. W ramach projektu zakupiono analogowy aparat RTG wraz z systemem pośredniej radiografii cyfrowej oraz systemem do dystrybucji i archiwizacji obrazów (PACS/RIS). Nowy nabytek kozielskiej radiologii kosztował 1 276 408,00 złotych. Zakup aparatu został w części sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach Działania 5.2.1. Stacjonarna opieka medyczna. Na zakup aparatu Unia przeznaczyła 703 277,45 zł, co stanowi 56 proc. całości inwestycji.

Nowy aparat rentgenowski pozwala na wykonywanie zdjęć zarówno metodą tradycyjną (na kliszy), jak również dzięki ucyfrowieniu – przetwarzanie zdjęć w formie elektronicznej. Wykonywanie zdjęć w formie cyfrowej umożliwia uzyskanie zdjęcia w czasie rzeczywistym, w formie elektronicznej, bezpośrednio na monitorze komputera. Uzyskany podczas badania obraz można powiększyć, zmniejszyć, wprowadzać kontrast. Istotne jest także to, że nawet w przypadku niektórych artefaktów, czy ruchu pacjenta podczas badania zdjęcie można w wielu przypadkach komputerowo skorygować, bez konieczności przeprowadzania dodatkowego badania, a tym samym dodatkowego naświetlania pacjenta. Cyfrowa technologia wykonywania zdjęć ma również pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ tradycyjne wykonywanie zdjęć w ciemni wymaga stosowania szkodliwych odczynników. Są one niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i stykających się z nimi pracowników. Uzyskane w formie cyfrowej zdjęcia mają jeszcze jedną zaletę, można je przesyłać do konsultacji w innych placówkach medycznych. Docelowo wykonane zdjęcia będą trafiały do lekarzy za pomocą sieci informatycznej, a nie jak dotychczas na kliszy.

Sprzęt medyczny współfinansowany z ZPORR
Projekt „Rozwój diagnostyki kardiologicznej w powiecie kędzierzyńsko kozielskim poprzez zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” został dofinansowany w ramach poddziałania 1.3.2

„Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Kwota projektu to 1 165 473,55 zł, z czego 75 proc. dofinansowała Unia. W ramach projektu zakupiony został w latach 2004-2006 następujący sprzęt:

Zestaw do holterowskiej analizy z 6-oma rejestratorami;
 – Aparat do wentylacji oddechowej;
 – Echokardiograf;
 – Ultrasonograf;
 – Analizator immunochemiczny.