RODO

Szanowni Państwo,

Kierownictwo oraz Pracownicy SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle pragną świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. W trosce o prawo Pacjenta do informacji, poszanowanie prawa do prywatności i intymności Pacjenta oraz właściwą ochrony danych osobowych, przekazujemy w Państwa ręce Politykę ochrony danych osobowych Pacjentów Szpitala. Zachęcamy Państwa do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań, co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle.

Z wyrazami szacunku
Kierownictwo oraz Personel

Polityka ochrony danych osobowych SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowany przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.
Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów jest niezbędne do świadczenia usług medycznych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Przekazywanie przez Pacjentów danych osobowych ma charakter obowiązkowy, a przetwarzanie przez Administratora następuje m.in. na podstawie następujących przepisów prawa:
art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.),
art. 20 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 1996 Nr 91 poz. 410 ze zm.),
art. 24 ust. 1 i art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.),
art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 ze zm.).

Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa, m.in. art. 26 ust.3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.).
Administrator danych osobowych udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pacjent ma prawo upoważnić w pisemnych oświadczeniach, wskazane przez siebie osoby:
– do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia Pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
– do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Oświadczenia Pacjenta wymienione w punkcie 7 mają charakter odrębny, co oznacza, że Pacjent może upoważnić inną osobę w każdym ze wskazanych wyżej oświadczeń, a zakres upoważnień jest rozdzielny.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna Pacjenta, w tym osobowe dane medyczne Pacjenta są objęte tajemnicą również po śmierci Pacjenta.

Zakres przetwarzanych danych osobowych Pacjentów obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Pacjenta, zgodnie
z art. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 ze zm.):
– imię (imiona) i nazwisko,
– nazwisko rodowe,
– płeć,
– obywatelstwo,
– wykształcenie,
– numer PESEL,
– datę urodzenia,
– w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
– adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
– adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
– adres poczty elektronicznej,
– numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– stopień niepełnosprawności,
– rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej określonego rodzaju oraz datę utraty tych uprawnień,
– numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane usługobiorcom przez płatników lub usługodawców,
– datę zgonu,
– dane dotyczące zaświadczenia lekarskiego, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368),
– przyczynę zgonu,
– informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– numer identyfikacyjny płatnika,
– numer telefonu kontaktowego,
– informację o sprzeciwie zawartym w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000);
– jednostkowe dane medyczne.

SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle jako Administrator danych osobowych Pacjentów, zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Pacjentom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Dokumentacja medyczna Pacjentów, w tym przetwarzane w dokumentacji dane osobowe są przechowywanie przez okres 20 lat zgodnie
z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.), z wyjątkami wymienionymi w ww. przepisie.

Inspektorem ochrony danych w SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle jest Adriana Nurzyńska (dane kontaktowe Inspektora: e-mail: ochronadanych@e-szpital.eu , telefon: 77 40 62 559 ( środy i czwartki w godz. 7.00 – 14.30), która w razie pytań lub wątpliwości służy Pacjentom informacją odnośnie realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane do państwa trzeciego jedynie po podpisaniu stosownej umowy między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

Dane osobowe Pacjentów nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)