Strona główna / Dla Pacjentów / Świadczenia poza kolejnością

Świadczenia poza kolejnością

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Żołnierze zastępczej służby wojskowej.
  • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.
  • Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  • Kobiety w ciąży
  • Świadczeniobiorcy do 18r.ż. , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).

 Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2022rpoz.64 art. 47c.1)