Strona główna / Dla Pacjentów / Świadczenia poza kolejnością

Świadczenia poza kolejnością

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Działacze opozycji antykomunistycznej
  • Osoby represjonowane z powodów politycznych
  • Kobiety w ciąży
  • Świadczeniobiorcy do 18r.ż. , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu , które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( z poz. zm. Dz.U. 2017.poz.844 ).

Ustawa z dnia 08 czerwca 2017r o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2017r., poz.1386, art.5 ).

Ustawa z dnia 04 listopada 2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz.U. 2016poz.1860 ).

Dz.U.2017.0.1000.t.j. Ustawa z dnia 01 lipca 2005r. o pobieraniu , przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.