Strona główna / Komisja ds. etyki

Komisja ds. etyki

W szpitalu działa Zespół ds. Etyki

Zakres działania:

 1. Zespół ds. Etyki działa z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu informacji od pracownika, pacjenta lub interesariusza szpitala o naruszeniu/złamaniu obowiązujących w jednostce standardów etycznych.
 2. Zespół podejmuje działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w procesie kształtowania, popularyzacji i przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego.
 3. Zespół ds. Etyki bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn nie przestrzegania Kodeksu Etycznego.
 4. Zespół samodzielnie ustala tryb weryfikacji skarg i sposób jej rozpatrzenia. W razie wątpliwości lub stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy obowiązującego prawa lub uregulowań wewnątrz organizacji
 5. Zespół ds. Etyki ma prawo i obowiązek poinformować o tym, odpowiednie jednostki organizacyjne odpowiedzialne za dany obszar działania z zachowaniem anonimowości osoby zgłaszającej problem.
 6. Wykonywanie czynności Zespołu ds. Etyki następuje z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy szpitala, danych osobowych, informacji niejawnych.
 7. Zespół ma prawo w procesie selekcji i oceny zgłoszonych skarg pracowników/partnerów biznesowych lub pacjentów do odrzucenia skarg osobistych, niezwiązanych ze szpitalem.

Zadania zespołu:

 1. Zapewnienie ochrony praw pacjentów oraz ich dobrostanu zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zapisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta,
 2. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania w opiece zdrowotnej,
 3. Reagowanie na zgłaszane przypadki nieprzestrzegania obowiązującego w zakładzie Kodeksu Etyki pracowników SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej,
 4. Rozwiązywanie problemów etycznych w SPZOZ w Kędzierzynie – Koźlu w relacji osoba wykonująca zawód medyczny – pacjent, pacjent – osoba wykonująca zawód medyczny
  oraz w relacji pomiędzy pracownikami.


Tryb zgłaszania skarg i wniosków:

Zgłoszenie skarg i wniosków odbywa się w formie pisemnej do Dyrektora SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przez sekretariat zakładu. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Przewodnicząca Zespołu ds. Etyki
DN Jarosław Kończyło
Kontakt telefoniczny w godzinach od 09:00 do 11:00 +48 774 062 500